CSS Menu Maker Installation Instructions
Nawigacja

Kalendarz
Kalendarz szkolny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - "Nowy egzamin"


Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w tym nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach, na podstawie której przeprowadzany jest egzamin.

‎‎„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

Do egzaminu mogą przystąpić:‎
‎- uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
- ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
- ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
‎- osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
‎osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
- osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do OKE.

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

- ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
‎- co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

„Nowy” egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie ‎programowej ‎kształcenia w zawodach.‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

Terminarz egzaminów
KIEDY PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN ZAWODOWY?
W 2018 r. zostaną przeprowadzone trzy sesje w poniższych terminach:
1. 10 stycznia – 17 lutego (część pisemna – 11 stycznia), tylko kwalifikacja AU.66 (część praktyczna – 11 stycznia)
2. 19 czerwca – 4 lipca (część pisemna – 19 czerwca), tylko kwalifikacje AU.04, AU.35, AU.36, AU.39, AU.61, AU.63, AU.66, AU.67, BD.01, BD.17, BD.31, EE.01, EE.08, EE.10, TG.08, ST.04, MG.08, MG.14, MS.04, MS.05, MS.08, MS.14, MS.18, RL.10, RL.26
3. tylko kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik pożarnictwa 7 maja – 6 czerwca (część pisemna MS.20 – 7 maja )
Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE

Terminarz

Uczniowie i słuchacze składają deklaracje przystąpienia najpóźniej na 4 miesiące przed ‎terminem egzaminu.‎
Natomiast osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym składają wniosek o ‎dopuszczenie do egzaminu do 31 stycznia (jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu w danym ‎roku) lub do 30 września (jeśli zamierzają przystąpić w roku kolejnym).‎

JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?
Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.
Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.
Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.
Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.


Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE

Szczegółowy harmonogram

Więcej informacji o egzaminie znajdziecie na stronie CKE
Najczęstsze pytania
Przykładowe arkusze:

- TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Nazwa kwalifikacji: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Oznaczenie kwalifikacji: T.13

CZĘŚĆ PISEMNA
arkusz

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
arkusz
Dla ucznia
Polecane strony
© Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu.
Kopiowanie jakichkolwiek elementów ze strony surowo zabronione.